CRO Patients

Етична Комисия

Дейността на Комисията по етика към МБАЛ „Токуда Болница София” АД е насочена към защита на правата, безопасността и благополучието на всички участници в клинични изпитвания.

Структура на комисията по етика:

Председател:

Доц. д-р Иван Стайков – Началник на „Клиника по Неврология“ към МБАЛ „Токуда Болница София“

Зам. Председател:

Доц. д-р Галина Кирова – Началник на „Клиника по Образна Диагностика“ към МБАЛ „Токуда Болница София“

Секретар:

Румяна Горелска – Координатор Клинични Проучвания към „Токуда Център за Клинични Проучвания“

Членове:

1. Д-р Веселина Колева-Топова – Началник Клинична Лаборатория

2. Д-р Радин Цонев – Гастроентеролог

3. Д-р Наталия Стоева – Пулмолог

4. Д-р Валери Гелев -  Кардиолог

5. Д-р Веселин Маринов – Хирург

6. Г-жа Талка Симеонова – Журналист

7. Г-н Юлиан Радев -  Адвокат

Заповед на Изпълнителния Директор на МБАЛ “Токуда Болница София” с актуалния състав на Комисията по Етика може да изтеглите от тук!

Комисията по етика е учредена в началото на 2008 година. Тя провежда редовни заседания два пъти в месеца, на които се разглеждат Уведомления и/или Заявления с пълния брой придружаващи ги документи, внесени до една седмица преди датата на редовното заседание.

Необходимите документи при внасяне на Заявление за провеждане на едноцентрово клинично изпитване се прилагат съгласно Наредба 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (Обн. ДВ. бр.67 от 17 август 2007 г.).

Необходимите документи при внасяне на Уведомление за планирано провеждане на многоцентрово клинично изпитване се внасят в Комисията по етика преди отправяне на искане за декларацията по чл. 87, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Документите се предоставят на хартиен носител.Необходимо е предоставянето на документите по посочените по-долу точки 2-5 и на електронен носител. Документите са:

*  Уведомление по образец (изтегли уведомлението) – 2 оригинала;

*  Резюме на протокола на български език;

*  Информация за участниците и форма на информирано съгласие на български език;

*  Всяка друга информация, която ще бъде предоставяна на участниците, вкл. рекламни материали;

*  Брошура на изследователя/Кратка характеристика на продукта (в случай на клинично изпитване на лекарствен продукт).

 

Пълния набор документи се предоставят на секретаря на комисията по етика – Румяна Горелска („Токуда Център за Клинични Проучвания” АД, бул. Никола Вапцаров 51Б, ет. 8, гр. София, 1407).

За допълнителна информация може да пишете на Email: rumyana.gorelska@tcrc.eu