CRO Patients

Услуги

За да подпомогнем нашите партньори при провеждането на успешни клинични проучвания ние им предлагаме редица услуги. Осигуряваме консултиране по различни регулаторни въпроси, контрол на качеството на провеждането на клинични проучвания, обучения за персонала и изследователските екипи, разработване на примерни бюджети, и др.

Административни услуги

* Съдействие за набиране на всички необходими на възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и КЕМИ;

* Съгласуване на договори по клинични изпитвания между спонсора, изследователя и „Токуда Болница София” АД;

* Изготвяне на бюджети и процедури;

* Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита;

* Съдействие при необходимост от кетъринг, хотелски услуги, транспорт;

* Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно принципите на Добра Клинична Практика (ДКП) и изискванията на Спонорите на клиничните изпитвания;

Маркетинг

* Реклама и набиране на пациенти по проучвания

* Панел за активни проучвания

* Разпространение на брошури, постери и др. с одобрен от ИАЛ текст

* Разработена мрежа за набиране на пациенти (колеги, лични лекари и др.)

Осигуряване на Координатор Клинични Проучвания, подпомагащ дейността на изследователския екип посредством:

* Контакт с главни изследователи и други медицински специалисти от МБАЛ „Токуда Болница София” АД;

* Съдействие при набиране на участници в клинични проучвания;

* Вземане, обработване и организация на транспорт на биологични проби

* Приемане, регистрация и съхранение на лекарства. Водене на температурни логове

* Изготвяне на процедури

* Съдействие при попълване на eCRF и IVRS